1. طبق ماده 92 قانون کار؛ کارفرمایان موظفند حداقل سالی یکبار معاینه سلامت شغلی کارکنان انجام دهند.
  2. در عصر حاضر مردم خودشان اولین و بهترین فرد برای مراقبت از سلامتی­شان (خودمراقبتی) هستند.
  3. بر اساس ماده 79 قانون کار؛  به کارگماردن افراد کمتر از 15 سال تمام و به کارگیری افراد کمتر از 18 سال در مشاغل سخت و زیان آور ممنوع است.
  4. حد مجاز مواجهه شغلی با صدا بر مبنای تراز معادل فشار صوت، برای 8 ساعت كار روزانه برابر با 85 دسی بل است.
  5. بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی که حداقل 20 سال سابقه کار متوالی یا بیست و پنج سال سابقه کار متناوب و پرداخت حق بیمه در کار‌های سخت و زیان آور داشته باشند بدون شرط سنی می‌توانند درخواست بازنشستگی نمایند.

کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، بعد از چهارراه شفا ، ستاد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان