دود قلیان
قلیان
رفتارها آموختنی هستند
آیا قلیان شخصیت می آورد؟
مضرات قلیان

کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، بعد از چهارراه شفا ، ستاد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان