استعمال قلیان ممنوع
قلیان سمی برای خانواده
قلیان ها را گلدان کنیم
قلیان

کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، بعد از چهارراه شفا ، ستاد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان