روغن کمتر، زندگی سالم تر
نمک کمتر، زندگی سالم تر
نمک کمتر، زندگی سالم تر
نمک کمتر، زندگی سالم تر

کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، بعد از چهارراه شفا ، ستاد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان